Globalt är nedskräpning i form av plast ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden i havet. Större plastpartiklar orsakar olika slags skador på däggdjur och fåglar. Mikropartiklar av plast kan tas upp i vattenlevande organismer och på så sätt komma in i livsmedelskedjan.1 EU beslutade år 2015 att alla medlemsstater kraftigt ska minska förbrukningen av tunna plastbärkassar, för att komma ifrån detta problem.

För Sveriges del har regeringen nu låtit Naturvårdsverket göra en utredning hur vi skulle kunna minska förbrukningen av tunna plastbärkassar.2 Naturvårdsverket föreslår att det ska införas ett lägstapris på 5 kronor per plastbärkasse. I sin utredning pekar Naturvårdsverket på behovet av informationsinsatser för att öka konsumenternas medvetenhet. I sådana insatser är det viktigt att skillnaden mellan olika material lyfts fram så att konsumenten kan göra ett miljömässigt bra val.

Vi ska naturligtvis sträva efter att använda våra bärkassar så många gånger som möjligt, men med dagens livsstil är det svårt att kräva att konsumenten alltid ska ha en kasse med sig. Vi kommer alltid att behöva bärkassar för att ta hem mat, dryck eller kläderna vi köpt i affären. En viktig fråga blir då vilket det bästa bärkassealternativet i affären är och hur vi hjälper konsumenten att välja rätt. Här är pappersbärkassen ett fint alternativ, som bör lyftas fram.

En bärkasse av papper har flera fördelar, särskilt om den tillverkas av kraftpapper. Den livscykelanalys som IVL Svenska Miljöinstitutet gjorde 20153 och som Naturvårdsverket också använt sig av visar t ex att papper har betydligt bättre klimategenskaper än plast. Pappersbärkassen är tillverkad av förnybar skogsråvara och om den mot förmodan skulle hamna i skogen eller havet, bryts den ned på en månad.

Det är helt enkelt viktigt att välja rätt bärkasse –
be om en pappersbärkasse i affären nästa gång du glömt din flergångsbärkasse hemma!

 

1.BIO Intelligence Service (2011), Assesment of impacts of options to reduce the use of single-use plastic carrier bags, Final report prepared for the European Commission – DG Environment, http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/pdf/report_options.pdf

2. Naturvårdsverket (2016), Minskad förbrukning av plastbärkassar, Redovisning av regeringsuppdrag M2015/03967/Ke, https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Redovisade-2016/Minskad-forbrukning-av-plastbarkassar/

3. IVL Svenska Miljöinstitutet (2015), Life cycle assessment, Comparative study of virgin fibre based packaging products with competing plastic materials, Commissioned by BillerudKorsnäs, http://billerudkorsnas.com/PageFiles/891/Widget_Sustainability_extra/LCA%20report%20BillerudKorsn%c3%a4s%202015%20-%20Final.pdf

Den svenska regeringen har nu skickat ut Naturvårdsverkets förslag på remiss till berörda myndigheter, kommuner, organisationer, m.m.

Ladda ned hela pressreleasen här

För mer information, kontakta:
Stina Blombäck, Senior Adviser, CEPI Eurokraft
Tel. +46 (0)70 371 09 11 ● stina.blomback@cepi-eurokraft.org

 

Till redaktionen:
CEPI Eurokraft är den europeiska branschorganisationen för producenter av säckkraftpapper till papperssäcksindustrin och kraftpapper till förpackningsindustrin. Organisationen har tio medlemsföretag som representerar en volym av 2.5 miljoner ton papper, producerad i tio länder.
www.cepi-eurokraft.org